w

Trwa budowa ulicy Ogrodowej i sześciu innych ulic na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

W Ostrowcu Świętokrzyskim trwa w siedmiu miejscach budowa dróg finansowanych w oparciu o środki własne samorządu oraz Fundusz Dróg Samorządowych. W piątek jeden z placów budowy, na ulicy Ogrodowej, odwiedził prezydent Jarosław Górczyński. Ta realizacja ma na celu połączenie dwóch dzielnic Denkowa i Rosoch, a także przyczyni się do podwyższenia atrakcyjności działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne zlokalizowanych w tej okolicy.

– Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego z tej części miasta od dawna prosili o nową drogę – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Po wybudowaniu ulicy wzrasta nie tylko komfort życia, ale także rosną ceny nieruchomości. Wartość tej inwestycji to 4 miliony 600 tysięcy złotych. A że mamy łagodną zimę prace idą całą parą.

W ramach przedmiotowego zadania pod nazwą „Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T – ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” przewidziano do realizacji zakres robót obejmujący dwa odcinki.

Pierwszy o długości 574,47mb dotyczy rozbudowy istniejącej ulicy Ogrodowej, od skrzyżowania z ul. Stawki Denkowskie w kierunku południowym do pętli autobusowej.

Odcinek ten obejmuje wykonanie jezdni o szer. od 6.0 do 7.0m. Na całej długości odcinka wykonany zostanie chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej, oddzielony od jezdni zieleńcem o szer. 1,3m. Wykonana zostanie także dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej, oddzielona od jezdni zieleńcem o szer. 1,3 m. Wykonane zostaną schody terenowe dla pieszych, schody robocze na skarpie, pochylnia, zjazdy do posesji, wycinka drzew i krzewów, zieleńce, oznakowanie pionowe i poziome (w tym 2 przejścia dla pieszych z azylem), regulacja wysokościowa studzienek. Ponadto wykonane zostaną dwa skrzyżowania, istniejącej ulicy Ogrodowej z dobudowywanym odcinkiem oraz ul. Ogrodowej z ul. Tomaszów. Wykonana zostanie przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Drugi odcinek dotyczy budowy nowego odcinka ul. Ogrodowej w kierunku ul. Tomaszów, Samsonowicza o dl. 0,423,km. W jego ramach wykonana zostanie jezdnia o szer. 7,0m. Na całej długości wykonany zostanie chodnik dla pieszych o szer. 1,5m z kostki betonowej oddzielony od jezdni zieleńcem o szer. 1,3m. Wykonana zostanie także dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej, oddzielona od jezdni zieleńcem o szer. 1,3 m. Na budowanym odcinku wykonany zostanie przepust żelbetowy skrzynkowy o wymiarach 2 x 200 x 150cm na Cieku Denkowskim o dl. 20,13m, wycinka drzew i krzewów, zieleńce. oznakowanie pionowe i poziome, regulacja wysokościowa studzienek. Ogółem powierzchnia chodnika – 1708 m2. ścieżek rowerowych 2010 m2, zjazdów 467m2.

Na całej długości rozbudowywanej i budowanej ulicy wykonany zostanie kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami ulicznymi, a także oświetlenie w postaci 21 słupów oświetleniowych o wys. 8 m z oprawami LED o mocy 72W.

Dotychczas tj. do 05.20.2020r., zrealizowano w 100% prace przygotowawcze i rozbiórkowe. W cześć wykonano roboty ziemne oraz część robót związanych z budową przepustu na Cieku Denkowskim, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Trwają prace związane z budową przepustu i konstrukcją nawierzchni jezdni.

– W sierpniu tego roku ulica Ogrodowa zostanie oddana do użytku- mówi właściciel firmy DROGBUD Radosław Malec, wykonawca ulicy.

-O tę drogę zabiegali mieszkańcy. Cieszy fakt, że odcinek tak ważny dla nich, już powstaje. Komunikacyjnie połączy on osiedle Denków z osiedlem Rosochy, będzie też łatwiejszy dojazd do ulicy Samsonowicza – mówił radny Kamil Kutryba.

Radny Stanisław Choinka, równocześnie dyrektor MZK deklaruje, że nowe połączenia komunikacyjne na pewno będą wykorzystywane przez komunikację publiczną.

A co się dzieje na innych drogach:

Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki – Etap II – od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedłużenie ul. Rzeczki na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Malec Radosław,

Wartość robót: 7.121.822,79 zł .

Dotychczas zrealizowano w 100% wycinki drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze i rozbiórkowe. W znacznej cześć wykonano roboty ziemne oraz część robót związanych z budową oświetlenia ulicznego.

Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim, współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Wartość robót: 3.339.291,67 zł brutto

Do 05.20.2020r., zrealizowano w części prace przygotowawcze i roboty ziemne. Trwają prace związane wymianą gruntu pod konstrukcję nośną korpusu drogi.

„Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych”.

Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej klasy L o łącznej długości 680mb o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 857mb ( łączna długość dróg 1537mb) wraz z chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz oświetleniem ulicznym zjazdami na posesje zieleńcami
i oznakowaniem.

Planowany termin zakończenia zadania 24 sierpnia 2020r. Wykonawcą powyższego zadania jest firma TRAKT S.A. Wartość całości zadania wynosi 7 082 541,58 zł brutto.

Stan obecny: wykonano wycinkę drzew na trasie otwarcia komunikacyjnego do ul. Bałtowskiej, trwa budowa kanalizacji deszczowej,   na ok ½ odcinka wykonano stabilizację podłoża betonem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, trwają prace związane z budową oświetlenia.

Twa też przebudowa dróg wewnętrznych: dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonano stabilizację podłoża betonem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, trwają prace związane z budową oświetlenia i budowy kanału technologicznego

Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zadanie jest realizowane w oparciu o przepisy tzw. „specustawy” tj. z zajęciem części działek prywatnych na poszerzenie pasa drogowego.Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD”.

Wartość kontraktu: 1.738.261,18 zł brutto. Termin zakończenia robót: do dnia 20 sierpnia 2020.

Stan obecny : wykonano wycinkę drzew z pasa drogowego nowego przebiegu drogi, dokonano rozbiórki ogrodzeń posesji zlokalizowanych po stronie południowej drogi, wykonano prace ziemne z wywozem gruntu związane z ustaleniem poziomu „zero” nowej jezdni, trwają prace związane z wykonaniem dolnej warstwy konstrukcyjne jezdni

Rozbudowa publicznej drogi gminnej ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Iłżeckiej do ulicy Zwierzynieckiej.

Planowany termin wykonania zadania 24.08.2020 r. Łączna wartość robót 3.432.935,08 zł

W 2019r. wykonano odcinek kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 śr. 200mm i 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi długości 827,5mb.

Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T.

Planowany termin zakończenia robót: 10.03.2021 r.

Wartość zadania do poniesienia do końca realizacji 4 009 029,87zł brutto.

Dotychczas na ulicy Jana Głogowskiego, wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej szerokości 6,0m wraz z krawężnikiem oraz obustronnym chodnikiem z płyt granitowych szerokości 1,5m i 2,5m wraz z uszczelnieniem kanału deszczowego – odcinek ulicy długości 107m.

JŁ / UM

Zatrzymanie za narkotyki

Rozpoczęły się coroczne spotkania Rad Osiedlowych