w

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Jarosław Górczyński z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. Jeszcze w trybie zdalnym odbyła się sesja ostrowieckiej Rady Miasta. Głównym punktem obrad była dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta na poprzedniej sesji raportem o stanie gminy za rok poprzedni.

Dyskusja była długa, głos w niej zabrała większość radnych, którzy udzielili prezydentowi miasta absolutorium 17 głosami „za”, przy sześciu wgłosach „wstrzymujących się”.

– Pragnę podziękować wszystkim radnym za Państwa głos i spostrzeżenia, chociaż nie z wszystkimi mogę się zgodzić. Chcę podziękować za te merytoryczne liczby, konkrety. Prace remontowe, inwestycyjne na mieście i wszystko to, co dostrzegają nasi mieszkańcy, świadczą o tym, że nasze miasto jest w dobrej sytuacji – skomentował debatę prezydent Jarosław Górczyński.

Natomiast w swoim wystąpieniu podkreślał dobrą kondycje finansową miasta, ilość inwestycji oraz harmonijny Ostrowca Świętokrzyskiego w różnych obszarach.

– Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała prawidłowo. Miasto posiada płynność finansową i w przeciwieństwie do wielu samorządów nie zagraża nam żadna katastrofa budżetowa. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, nierzadko o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym dla lokalnej społeczności, ale i wiele działań na rzecz ekonomii społecznej, czy edukacji. Pomimo tego, iż rok 2020 był trudny, ponieważ z jednej strony musieliśmy mierzyć się ze spadkiem dochodów, a z drugiej ponosić znaczne wydatki na walkę z pandemią oraz jej skutkami, to dzięki wytężonej pracy całej Gminy, wygospodarowaliśmy imponujący wynik finansowy. Należy podkreślić, że nie tylko nie ograniczaliśmy swojej działalności, ale aktywnie wspieraliśmy miejscowych przedsiębiorców, a dzięki racjonalnej polityce finansowej udało nam się wygospodarować wyższą nadwyżkę budżetu niż w roku poprzednim. Ponadto nadal kontynuowaliśmy prospołeczną politykę podatkową, nie podnosząc po raz kolejny, już szósty rok z rzędu stawek podatków i opłat lokalnych – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Rok 2020 to nie tylko kolejne inwestycje i projekty, w tym liczne dofinansowane z funduszy zewnętrznych, ale także wiele działań podejmowanych przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców, które pozwolą nam na stabilny rozwój w przyszłości.

ZA ZAKUPY ZAPŁACIŁ FAŁSZYWKĄ

Poznaliśmy laureatów plebiscytu „Uczeń Roku 2020/2021”