w

Prezydent Jarosław Górczyński z absolutorium. „2019 to był dobry rok”

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, uzyskał absolutorium i wotum zaufania za 2019 rok. Sesja absolutoryjna Rady Miasta odbyła się w Ostrowieckim Browarze Kultury, jednej z kluczowych inwestycji, której realizację zakończono właśnie przed rokiem.

– Starajmy się myśleć pozytywnie. Naprawdę mamy się czym chwalić. Rok 2019 był dla Ostrowca Świętokrzyskiego dobrym rokiem, w którym miasto kontynuowało wzrost gospodarczy i poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

Ostrowiec Świętokrzyski zmienia się na naszych oczach co sami możemy na bieżąco obserwować- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Tegoroczne absolutorium jest szczególne, gdyż przypada w 30 rocznicę powstania samorządów. Bilans 30 lat istnienia samorządu terytorialnego bez wątpliwości jest wielkim osiągnięciem odrodzonej polskiej demokracji.

Trochę w liczbach

Dochody budżetu w roku 2019, wyniosły 290.827.558,07 zł i zrealizowane zostały o 3,51%  ponad plan, czyli o kwotę 9.861.575,02 zł, co stanowi doskonały wynik. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 28.979.690,85 zł przekroczyły wartość zaplanowaną aż o 42,88%. Duży wpływ na taki wynik miała sprzedaż nieruchomości, która przyniosła Gminie kwotę 10.666.520,69 zł.

W strukturze dochodów: dochody własne stanowiły 49,31% dochodów ogółem, dotacje celowe na zadania zlecone 26,18%, subwencje 15,30%, a środki pozyskane na finansowanie zadań własnych 6,31%.

– Jednym z moich priorytetów jest konsekwentne prowadzenie polityki podatkowej, która jest przyjazna mieszkańcom i przedsiębiorcom- akcentował włodarz miasta. Mimo nie podnoszenia stawek podatków od nieruchomości od 2015 roku, dochody z tego tytułu osiągnęły poziom 47.294.976,66 zł stanowiący 100,10% planu.

Wydatki budżetu wyniosły 266.535.404,35 zł i były niższe od planu o 5,68%. W kwocie tej wydatki majątkowe stanowią 31.222.417,20 zł. W ramach tych wydatków, Gmina wydała na inwestycje 28.325.966,72 zł, w formie dotacji majątkowych przekazała 1.196.450,48 zł,
a kwota 1.700.000,- zł stanowiła wkład do nowo powstałej spółki „Miejskiego Zakładu Komunikacji”.

W strukturze wydatków tradycyjnie największy udział miały: pomoc społeczna 35,35%, oświata 27,84%, oraz transport 7,99%. Na wydatki związane z oświatą przeznaczono kwotę 74.212.219,82 zł (o 7.699.277,64 zł więcej niż w roku 2018), z czego aż 46,92%  środków pochodziło z budżetu miasta. Wartość dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż gmina w roku 2019 wyniosła 11.604.647,18 zł.

W ramach wydatków gmina m.in. wsparła stowarzyszenia i fundacje działające na jej terenie kwotą 2.520.847,41 zł. Ponadto przekazaliśmy dotacje w kwocie 100.000,- zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz kolejną już, tym razem w kwocie 269.771,15 zł dla ostrowieckiego szpitala

Podobnie jak w latach poprzednich i w roku bieżącym, rozchody budżetu z tytułu rat kredytów przypadających na rok 2019, zostały spłacone na początku roku, co pozwoliło na ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia do kwoty 448.034,97 zł.

– Wzorem najlepszych miast moim priorytetem było i jest utrzymanie zadłużenia na możliwie niskim poziomie- mówi prezydent. Z dumą muszę podkreślić, że od kilku lat Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie zaciągnęła żadnego kredytu. Co jest niezwykle ważne zadłużenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie się zmniejsza, zgodnie z prowadzoną od lat polityką finansowania wydatków z własnych środków, a nie kredytów czy pożyczek. Na początku 2020 zadłużenie wynosiło 2,75% budżetu i zgodnie z zawartymi umowami, ostatnie kredyty powinny zostać spłacone w roku 2022.

Priorytetem inwestycje

Priorytetem dla Ostrowca Świętokrzyskiego były nadal inwestycje, bo to  one stanowią o rozwoju miasta i możliwości jego promowania. Przypomnijmy, że wydatki inwestycyjne w 2019r. zostały zrealizowane na poziomie  28.325.966,72 zł.

Najważniejsze ubiegłoroczne realizacje, które należy wymienić to: zakończenie modernizacji i otwarcie Ostrowieckiego Browaru Kultury, który obecnie ubiega się o tytuł Modernizacji Roku 2019, zakończenie budowy II etapu Rawki Od Nowa, którą odwiedziło przez dwa sezony ponad 100 000 osób, budowę kolejnej hali na ostrowieckim targowisku, powstanie w pięciu punktach miasta otwartych stref rekreacji, czy szereg inwestycji drogowych, które ukończyliśmy bądź dopiero rozpoczęliśmy z flagową ulicą Krzemienną na czele, a ponadto Nowe Piaski, Ogrodową, Przemysłową, Furmańską, Miodową i Siennieńską, a także rozpoczęte już w tym roku kolejne Bolesława Prusa, Wardyńskiego wraz z Piwną , Dunalkę, Furmańską i Ostrowiecką.

Mając świadomość, że inwestycje przemysłowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju miasta gmina dokłada wszelkich starań, aby tego typu przedsięwzięcia wspierać. W ubiegłym roku prace związane z przygotowaniem sztandarowego projektu gminy czyli utworzenia
i udostępnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim – wkroczyły w finalną fazę. Jest to pierwszy tego typu kompleks terenów inwestycyjnych, który powstaje w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1990 roku. Projekt ma znaczenie strategiczne dla rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego. Równolegle, do budującej się tam infrastruktury
w kompleksie inwestycyjnym, powstają inwestycje prywatne przedsiębiorstw. Obecnie obszar ten jest jednym wielkim placem budowy, który wkrótce przekształci się w miejsce zatrudnienia wielu ostrowczan.

– Dostrzegając, że ostrowiecka gospodarka opiera się w dużym stopniu na mikroprzedsiębiorczości dalej wspieramy rozwój tego sektora- mówi prezydent. W grudniu 2019 roku oddaliśmy nową halę na Targowisku Miejskim. Obiekt ten, w odróżnieniu od „Mojego Rynku”, który promuje produkty lokalnych producentów rolno-spożywczych, nakierowany jest na asortyment wielobranżowy oraz usługi.

Nakłady nie tylko na edukację

– Należy podkreślić jeszcze raz, że sporym wyzwaniem dla miasta były wydatki na edukację- akcentuje prezydent. Na ten cel z ostrowieckiego budżetu wydaliśmy 74 212 219,82 zł czyli bez mała 1/3 całego budżetu miasta. Należy podkreślić, że rządowa subwencja pokryła tylko połowę bieżących wydatków na oświatę, a pozostałą część tej kwoty trzeba było pokryć z pozostałych dochodów miasta.  Zwiększone nakłady na edukację były podyktowane m.in. koniecznością przystosowania szkół do reformy rządowej. Mimo innych ogromnych inwestycji miasto nie zatrzymało procesu remontów szkół. Pięknym przykładem jest realizacja projektu „Nowoczesna szkoła”, dzięki czemu wykonana została gruntowna przebudowa PSP 14, modernizacja szatni w PSP Nr 3, a także ważna dla społeczności szkolnych modernizacja dwóch boisk przy PSP Nr 4 i PSP 14 oraz stworzenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i językowych w innych placówkach gminnych.

W minionym roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kontynuowała lub rozpoczęła szereg inwestycji finansowanych zarówno ze środków unijnych, jak np. w ramach „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym…”, czy „Ekologiczny transport miejski”, który już wkrótce zmieni znacząco obraz komunikacji miejskiej oraz jej zaplecza logistycznego, czy budżetu państwa czyli dróg powstających z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Kończąc podsumowanie wykonania budżetu za 2019 rok pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w minionym roku pracowali na rzecz lokalnej społeczności – Państwu radnym, osobom zatrudnionym w ostrowieckim magistracie, spółkach i jednostkach organizacyjnych, ale także przedsiębiorcom, mediom oraz mieszkańcom, którzy są dla nas inspiracją oraz głównym punktem odniesienia podejmowanych działań- dziękował prezydent.

W głosowaniach nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi, 16 radnych zagłosowało „za”, przeciwko było 5. Takim samym stosunkiem głosów zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

50-latek z gminy Waśniów prowadził pojazd na „podwójnym gazie”!

STAROSTA MARZENA DĘBNIAK: MŁODYCH LUDZI TRZEBA DOCENIAĆ