w

Siedem dróg w Ostrowcu remontowanych bez przeszkód!

Mimo panującej pandemii na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego bez przeszkód przebiegają prace przy siedmiu drogach. Place budów dwóch z nich odwiedził w minionym tygodniu prezydent Jarosław Górczyński, aby zapoznać się ze stanem zaawansowania robót.

–     Wszystkie inwestycje drogowe, które dziś realizujemy przebiegają planowo. Budowane i przebudowywane są drogi w różnych częściach miasta i różne jest ich przeznaczenie. Ulica Miodowa jest położona blisko ośrodka rekreacyjnego Gutwin, drogi na terenach inwestycyjnych wzmacniają naszą ofertę gospodarczą, a na przykład ul. Siennieńska, jest jedną z najczęściej jeżdżonych gminnych ulic w mieście.Pogoda sprzyja, a za nami zima, która była przychylna dla drogownictwa, bowiem udało się wówczas przeprowadzić większość prac przygotowawczych- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Duże słowa uznania należą się dla wykonawców, czy podwykonawców drogowych inwestycji, bowiem pracuje w nich wielu mieszkańców naszego lista. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski stara się wychodzić naprzeciw ogłaszając kolejne przetargi, stymulując gospodarkę.

Inwestycja pod nazwą „Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych” jest jedną z najbardziej oczekiwanych. W ramach zadania ma powstać droga gminna o łącznej długości 680mb oraz przebudowany układ dróg wewnętrznych o łącznej długości 857mb (łączna długość dróg 1537mb) wraz z chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oraz oświetleniem ulicznym zjazdami na posesje zieleńcami i oznakowaniem.

Całe zadanie, realizowane przez firmę TRAKT, ma wartość 7 082 541,58 zł brutto. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 4 227 108,00 zł.

Na tę chwilę wykonano wycinkę drzew na trasie otwarcia komunikacyjnego do ul. Bałtowskiej, zakończono  budowę kanalizacji deszczowej.   Wykonano stabilizację wstępną pod ściany zbiornika wód opadowych, zakończono budowę kanału technologicznego, ustawiono obustronnie  krawężnik jezdni i obrzeża ciągu pieszego. W ramach zadania wykonano też podbudowę z kruszywa pod nawierzchnię  ścieżki rowerowej, a także warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  nawierzchni jezdni.

Obecnie kontynuowane są prace związane z budową  oświetlenia ulicznego oraz te w zakresie wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej.

Co do przebudowy dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych zakończono  prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  ustawiono obustronnie  krawężnik jezdni oraz  obrzeża ciągu pieszego i chodnika, wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  nawierzchni jezdni  oraz podbudowę z kruszywa pod nawierzchnię  ścieżki rowerowej. Obecnie  trwają prace związane z wykonaniem  nawierzchni chodnika  z kostki betonowej, a także z budową  oświetlenia ulicznego.

3 432 935, 08 zł. brutto. Kosztuje z kolei realizowana właśnie „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T – ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej”. Tutaj środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 1 466 216,00 zł., zaś wykonawcą „Budromost Starachowice” spółka z o.o., z siedzibą w Wąchocku.

Tutaj zakres robót obejmuje rozbudowę ul. Miodowej na odcinku o łącznej długości 632,00mb, a także budowę kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego w technologii LED, ścieżki rowerowej, a także chodnika.

Obecnie wykonano nową linię telekomunikacyjną na całym odcinku ulicy, linię kablową energetyczną dla wykonania oświetlenia ulicznego, przełożono kolidującą linię energetyczną, dokonano rozbiórki kolidujących ogrodzeń posesji, ułożono kanalizację deszczową w ulicy Miodowej i  w ulicy Zwierzynieckiej.

Przystąpiono już do realizacji robót drogowych. Wykonywane są sukcesywnie roboty ziemne z jednoczesnym układaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię ulicy oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej.

–      Gutwin dla wielu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego to dzielnica o wypoczynkowym charakterze, chociażby z uwagi na znajdujący się nasz ośrodek rekreacyjny, ale nie zapominajmy, że w tej lokalizacji świetnie sprzedają się działki pod budownictwo jednorodzinne. Powstająca ulica Miodowa była oczekiwana przez wielu mieszkańców. My z tą drogą z kolei czekaliśmy, aż wykonana zostanie tutaj kanalizacja sanitarna i deszczowa – mówi prezydent.

Policja eskortowała silnie krwawiącą kobietę do szpitala!

PIĘCIORO ZATRZYMANYCH W CIĄGU DOBY