w

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Jak co roku w budżecie miasta zabezpieczone zostaną środki finansowe, dzięki którym organizacje pozarządowe będą w roku 2024 realizować zadania publiczne. 10 października w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się spotkanie Wiceprezydenta Artura Łakomca z organizacjami pozarządowymi działającymi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie to miało charakter informacyjny i dotyczyło zadań, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza powierzyć do realizacji w 2024 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Jak zaznaczył Wiceprezydent Artur Łakomiec: „Spotkanie jest zorganizowane po to abyśmy mogli wspólnie wypracować taką ścieżkę, która pozwoli nam na celowe wydawanie środków. Chcę także podkreślić, że w 2023 roku podpisaliśmy 60 umów z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju sportu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”Wskazać należy, że w roku 2023  Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na działalność pożytku publicznego przeznaczyła kwotę 2 702 500, 00 zł. W ramach tych środków zrealizowano, bądź są realizowane następujące zadania: prowadzenie świetlic środowiskowych, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie profesjonalnego uprawiania sportu, badania USG, rehabilitacja narządów ruchu, ochrona i promocja zdrowia, organizacja zajęć dla seniorów, wspomaganie rozwoju wolontariatu.Wiceprezydent zachęcał uczestników spotkania do dyskusji w celu wypracowania rozwiązań oraz przyszłych inicjatyw mających na celu aktywizację różnych grup społecznych.Prawie dwugodzinne spotkanie przebiegło bardzo merytorycznie z sali padło wiele pomysłów, które zasługują na wdrożenie ich w życie codzienne. Podczas dyskusji organizacje pozarządowe zapraszały na organizowane przez nie spotkania i zachęcały do współpracy na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

OSTROWIECCY KRYMINALNI ZATRZYMALI POSZUKIWANĄ ZA UCHYLANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU ALIMENTACJI

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku