w

WAŻNY KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o uruchomieniu w 2020r. przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program realizowany jest w związku z wejściem z życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568).

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie  od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 04 września 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są :

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
 1. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 2. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 3. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres,
na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc/miesiące, w których nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 2 marca 2020r  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III stanowi załącznik do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020r. realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu ( PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim)  w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 04.09.2020r.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON (System SOW). Wnioski dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również na stronie internetowej PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim https://www.pcpr.ostrowiec.pl Możliwość złożenia wniosku w Systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (wystarczy jedynie założyć konto w Systemie SOW) lub osobiście poprzez złożenie wniosku w zaklejonej kopercie do „urny” wystawionej przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim; jak również drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Moduł III

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 3 zasiłek opiekuńczy

Zalącznik-nr-4-konto moduł III

Załącznik Nr 5 do wniosku pop

Załączniki do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie Wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); lub w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia – kopia;
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć do wniosku kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;
 3. Zaświadczenie z placówki rehabilitacyjnej, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej. Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)
  Załącznik Nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III;
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy, że nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków
  (o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”) pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych
  Załącznik Nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III;
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o pobieraniu lub niepobieraniu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art.4, ustawy z dnia 2 marca 2020r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Załącznik Nr 3 do wniosku o dofinansowania w ramach Modułu III
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania Modułu III

Załącznik Nr 4 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (danych kontaktowych)/klauzula informacyjna (RODO) Załącznik Nr 5 do wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

UWAGA

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Forma przekazania środków finansowych następuje tylko i wyłącznie przelewem na konto Wnioskodawcy lub konto osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę.

W przypadku, gdy forma przekazania środków finansowych ma nastąpić przelewem na konto osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę, do wniosku należy dołączyć pisemne wyrażenie zgody osoby upoważnionej (posiadacza rachunku bankowego) na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania Modułu III.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W OSTROWCU ŚW.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas trzecich w „Staszicu”– tak było