w

Remont ulic: Dunalka, Prusa, Ostrowieckiej, Wardyńskiego i Piwnej

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zrealizuje kolejne cztery zadania drogowe przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas nadzwyczajnej sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za dokonaniem zmian w uchwałach budżetowych dających zielone światło do realizacji nowych przedsięwzięć w sieci ulic naszego miasta.

– Ta decyzja otwiera przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji drogowych w granicach Ostrowca Świętokrzyskiego – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Będą to budowy i remonty w czterech częściach miasta. Wśród nich znalazły się takie ulice, jak: Wardyńskiego i Piwna (wartość inwestycji ok. 2.580 tys. zł), Dunalka wraz z budową łącznika ulic Dunalka – Kopaniny – Wysoka (1.230 tys. zł.), Prusa od ul. Grabowieckiej (477 tys. zł) i Ostrowiecka (1.500 tys. zł.). Ostateczne wartości przedsięwzięć poznamy po przetargach, ale najważniejsze, że zadania zostały wprowadzone do budżetu i jako samorząd mamy zagwarantowane na nie środki, które uzupełnią te, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja nowych zadań drogowych przewidywana jest jeszcze w tym roku.

Łączna wartość prac może zamknąć się kwotą 5.780 tys. Z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych osiągnie wartość 3.907 tys. zł.

Nowe ulice z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych:

Rozbudowa ulicy Dunalka

Zakres projektu obejmuje dwa odcinki: pierwszy o długości 90mb dotyczy rozbudowy ulicy Dunalka od pasa drogowego ul. Bałtowskiej, drugi dotyczy budowy łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka. Realizacja obejmie: budowę skrzyżowania, powierzchnie jezdni, kanalizację deszczową oraz wykonanie oświetlenia.                                                                                                                                                                                                                

W rejonie ulicy Dunalka oraz na ulicach bocznych rozwija się intensywnie budownictwo mieszkaniowe. Zauważalny jest również wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym liczba użytkowników drogi rośnie z roku na rok i jej rozbudowa stała się koniecznością. Ponadto rozbudowywany odcinek ulicy Dunalka łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu, tj. drogą wojewódzką nr 754 – ul. Bałtowską.

Remont ulicy Prusa

Zakres projektu obejmuje remont odcinka o długości 328 m. Wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa, nawierzchnie chodników, zjazdów. Wymianie ulegnie 10 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED.

Remont jest zasadny ze względu na utworzenie przy ul. Grabowieckiej przedszkola i szkoły podstawowej, do których uczęszczają dzieci z okolicznych ulic i osiedli, ruch zarówno pojazdów, jak i pieszych na ul. Prusa w ciągu ostatnich lat znacznie wzrósł. Z tego względu remont ulicy stał się koniecznością. Do tego wyremontowana ulica dopełni zatem sieć spójnego układu komunikacyjnego w północnej części miasta.

Remont ulicy Ostrowieckiej

Zadanie obejmuje remont odcinka ulicy Ostrowieckiej o długości 0,500 km od skrzyżowania

z ul. Chrzanowskiego do wysokości końca Cmentarza Rzymskokatolickiego (Odcinek ten krzyżuje się z ulicą Denkowską (nr 302076T), na której w roku ubiegłym została wykonana nawierzchnia bitumiczna). Odcinek ten wraz z przedłużeniem ul. Rynek Denkowski, ul. Rudzką i ul. Samsonowicza stanowi spójny ciąg komunikacyjny łączący miasto Ostrowiec Świętokrzyski z ościenną gminą Bodzechów oraz stanowi jedyne połączenie drogowe (poprzez ul. Chrzanowskiego) mieszkańców Denkowa z górną częścią miasta. Drogą tą, oprócz mieszkańców Denkowa przemieszczają się liczni mieszkańcy okolicznych miejscowości do pracy, szkół, instytucji publicznych i sklepów zlokalizowanych w Ostrowcu. Ulica Ostrowiecka umożliwia dojazd do DW 755 i 754 (ul. Bałtowska) oraz do DK 9.

Remont ulic. Wardyńskiego i Piwnej

Projektem objęte są dwa odcinki dróg publicznych gminnych, tj. ul. dr Adama Wardyńskiego o długości 0,450 km (odcinek 1 – od ul. Polnej do ul. Denkowskiej), ul. o długości 0,110 km (odcinek 2 – od ul. Siennieńskiej do ul. dr Adama Wardyńskiego).

Ulica dr Adama Wardyńskiego stanowi bezpośredni dojazd do wielu instytucji publicznych I miejsc, a ponadto stanowi najkrótszą drogę dojazdową dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych PSP do dolnej części miasta skracając czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Z kolei ulica Piwna stanowi ważny łącznik komunikacyjny między ul. Siennieńską stanowiącą wyjazd z Rynku z drogą wojewódzką nr 754 poprzez ul. dr Adama Wardyńskiego.

Próbował wyprzedzić skręcającego kierowcę w lewo

PONOWNE OTWARCIE GALERII OSTROWIEC – SPRAWDŹ NOWE ZASADY!