w

Przedsiębiorcy z Ostrowca z apelem do parlamenterzystów

Przedsiębiorcy z Ostrowca z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazali apel do parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej w formie listu, pod którym podpisał się pan Dariusz Wierzbiński Starszy Cechu.

“W związku  ze szczególnie trudną sytuacją gospodarczą lokalnych przedsiębiorców prowadzących swoje firmy na terenie Ostrowca Św. jak i i okolicznością, spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i rozszerzaniem się wiruasa  SARS-CoV-2 , chcielibyśmy jako Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców , instytucja szczególnie zainteresowana dobrem zrzeszonych ale i lokalnych przedsiębiorców, skierować na Państwa  ręce wnioski i postulaty o wsparcie działań i inicjatyw w tych obszarach, które mogłyby w szerokim zakresie wspomóc te wszystkie podmioty, dla których zaistniały stan w dłuższej perspektywie oznaczać może konieczność likwidacji miejsc pracy i własnych źródeł utrzymania.

Sytuacja spowodowana wystąpieniem epidemii jest bardzo szczególna i rozwija się niebywale intensywnie. Podejmowane są słuszne działania, których celem jest ochrona zdrowia i życia Polaków, co wiąże się również z tym iż następuje drastyczne spowolnienie oraz ograniczenie rozwoju coraz to kolejnych dziedzin gospodarki.

Bez wątpienia sytuacja ta jest bezprecedensowym zjawiskiem, na które nikt nie był przygotowany. Lawinowa liczba zachorowań oraz daleko idące ograniczenia powodują iż prowadzenie działalności gospodarczej praktycznie w każdym wymiarze jest w zasadzie niemożliwe i niesie za sobą straty a także widmo upadłości całej masy drobnych firm.

Tylko konstruktywne podejście różnych środowisk, daleko idąca współpraca oraz liberalizacja obowiązujących rozwiązań prawnych w bardzo  wielu aspektach pozwoli zatrzymać postępująca recesję i degradacje polskiej gospodarki.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wskazać na te zagadnienia, które w ocenie naszej jak równie po wysłuchaniu głosów przedsiębiorców zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu w obecnej sytuacji stanowią szczególne obciążenia a zmiany legislacyjne w  stosunku do aktualnie obowiązujących rozwiązywań prawnych bądź daleko idąca liberalizacja przepisów stanowić by mogła ogromne źródło wsparcia dla upadających firm.

Uchwalona  przez  Sejm ,,ustawa antykryzysowa” nie stanowi panaceum dla  wszystkich problemów i zawiera rozwiązania, które nie są w ocenie naszej optymalne maksymalnie  dla wsparcia w tym trudnym okresie.

Przede wszystkim wskazujemy, w aktualnej sytuacji ogromnym  obciążeniem, które dziś zobligowani są ponosić przedsiębiorcy, są zobowiązania na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek. Dla całej rzeczy drobnych przedsiębiorców na naszym lokalnym rynku zapłacenie składki ZUS w okolicznościach, kiedy ich firmy funkcjonują bez większych zakłóceń, to nic innego jak oddawanie bieżących regularnych dochodów które gromadzą z dnia na dzień. Jest naturalnym, iż w sytuacji gdy z przyczyn nie leżących po ich stronie tych dochodów uzyskiwać nie mogą , zapłata składek staję się wręcz niemożliwa. Rozwiązaniem optymalnym w czasach globalnego kryzysu wywołanego pandemią byłoby wprowadzenie takich mechanizmów prawnych, w których wszyscy przedsiębiorcy zostaliby całkowicie zwolnieni z obowiązku ponoszenia składek  przez okres 3 miesięcy.

Analogiczna sytuacja związana z funkcjonowaniem firm  wiąże się z obciążeniami publiczno-prawnymi w postaci podatku od osób fizycznych. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,  która została ,,zatrzymana” na skutek wystąpienia epidemii jest wyłączony z możliwości zarobkowania, a co za tym idzie nie ma możliwości terminowo regulować zobowiązań podatkowych. Ponadto przedsiębiorca taki niejednokrotnie zatrudnia pracowników, ponosząc de facto odpowiedzialność za byt tych ludzi. Mając dylemat czy zapłacić wynagrodzenie pracownikowi czy podatek pewnie niejednokrotnie wybierze pierwsze. Zakładając, iż stan epidemii zostanie zniesiony a sytuacja unormowana na tyle, że będzie możliwy powrót do zakładów pracy, to nadal przychody tych firm bardzo długo nie osiągną oczekiwanego poziomu dochodów. Wprowadzenie rozwiązań prawnych obniżających stawki podatku dochodowego od osób fizycznych przez określony czas , pozwoliłoby tym wszystkim przedsiębiorcom odbudować swój potencjał i osiągnąć względnie stabilny poziom funkcjonowania ich firm.

Kolejnym rozwiązaniem o którym należałoby rozmawiać jest kwestia  Split paymentu, czyli model podzielonej płatności i  dotyczy podatku VAT zgromadzonego na rachunkach bankowych przedsiębiorców. Zgodnie z treścią ustawy o VAT podatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Przelew mógłby być wykonany wyłącznie na wniosek podatnika, w którym określa kwotę, która ma zostać mu zwrócona. Jednakże okres rozpatrywania takiego wniosku jak i warunki jakie należy spełnić powodują iż w praktyce uzyskanie dostępu do tych środków jest co najmniej mocno ograniczone. Optymalnym rozwiązaniem stałaby się zmiana przepisów uprawniająca podatnika w przypadku wystąpienia tych szczególnych okoliczności do otrzymania zwrotu środków w terminie stanowczo krótszym.

Pozostawiamy także pod rozwagę opracowanie rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.Pracownicze Plany Kapitałowe są testem odpowiedzialności społecznej polskich pracodawców. Oto firmy dostają instrument do realizacji ważnej misji społecznej , jednakże w obecnej sytuacji gospodarczej, zawieszenie funkcjonowania tych programów wydaje się być konieczne. Aczkolwiek rolą pracodawcy jest wzmocnienie więzi ze swoimi pracownikami poprzez umożliwienie im oszczędzania w PPK oraz takiej edukacji w tym zakresie.

Żeby pracownicy mogli spełnić swoją, w zasadzie najistotniejszą rolę –systematycznego gromadzenia długoterminowych oszczędności, jednakże z uwagi na szczególny czas, realizację tej misji należałoby przesunąć o czas optymalny dla odbudowania kondycji gospodarczej firm.

Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, iż wskazane wyżej postulaty wymaga zmian legislacyjnych. Nie są to zmiany proste i wiążą się z koniecznością wprowadzenia daleko idących rozwiązań prawnych. Jednakże znaleźliśmy się wszyscy w okolicznościach  wymagającej szerokiej dyskusji społecznej i konstruktywnego spojrzenia na problemy egzystowania całej rzeszy polskich przedsiębiorców , dla których każda zmiana ograniczająca lub nawet czasowo znosząca obciążenia nakładane przez obowiązujące normy prawne, stanowi asumpt do uzyskania stabilizacji pozwalającej utrzymać miejsca pacy swoje i swoich pracowników.

Wierzymy, iż Państwo Parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej, wesprzecie nas  w podejmowanych działaniach i inicjatywach. Chcielibyśmy pozostać we wspólnym kontakcie i wspólnie znaleźć konstruktywne rozwiązania dla wsparcia przedsiębiorców walczących niejednokrotnie o przetrwanie…”

POLICJA EGZEKWUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Pożar traw w Szwarszowicach w gm. Bodzechów.