w

Gmina wspiera drogi: powiatowe, wojewódzkie i krajowe

Podczas środowej sesji Rady Miasta ostrowieccy radni podjeli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej na drogi w łącznej kwocie blisko 1 mln. 750 tys zł. zarówno Powiatowi Ostrowieckiemu, jak i Województwu Świętokrzyskiemu.

– Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego nie interesuje, kto zarządza tymi, czy innymi ulicami w granicach miasta stąd po raz kolejny postanowiliśmy się wesprzeć, czy to finansowo, czy to rzeczowo drogi nie będące w naszym zarządzie – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Na drogi powiatowe

Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”. To kwota 424 567,12zł.

Przypomnijmy, że to Powiat Ostrowiecki zwrócił się do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o udzielenie pomocy finansowej na realizację tego zadania. Zgodnie ze złożonym przez Powiat Ostrowiecki wnioskiem przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi 1 132 177,49zł brutto W minionym roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Powiatem Ostrowieckim, w której Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie stanowiącej równoważność 75% wkładu własnego Powiatu w realizacji zadania, jednak nie wyższej niż 487 500,00zł.

Na tym nie koniec, bowiem wzorem roku minionego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski udzieliła też pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostrowieckiego, polegającej na: utrzymaniu letnim i zimowym nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta, utrzymaniu kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w tym obszarze, podobnie, jak utrzymaniu zieleni i czystości , czy usuwaniu dzikich wysypisk i padniętych zwierząt.

Na ten cel Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zapewnić ma w budżecie na rok 2020 środki finansowe w kwocie 772 000,00 zł.

Na drogi wojewódzkie

Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”.

Kwota dotacji celowej w wysokości 297.660,00zł została zaplanowana w budżecie gminy na 2020r. Niestety przedłużający się termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania inwestycyjnego był podstawą zawarcia aneksu do umowy zawartej w dniu 22.11.2017r., na podstawie której, Gmina i Powiat zobowiązują się do przekazania dotacji   Województwu Świętokrzyskiemu. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej będzie podstawą dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, działającego w imieniu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji drogi wojewódzkiej nr 754 przebiegającej głównymi ulicami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego tj.: Aleja 3 Maja, Okólna, Denkowska, Radwana wraz z przebudową mostu na rzece Kamiennej, których stan techniczny i estetyczny wymaga natychmiastowej interwencji.

Drugie wsparcie Województwa Świętokrzyskiego to następstwo negocjacji prowadzonych ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach w 2018 oraz 2019 roku, kiedy to zostały podpisane porozumienia w sprawie współpracy w zakresie poprawy estetyki pasów drogowych dróg wojewódzkich zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, co skutkowało znacznym podniesieniem jakości utrzymania pasów zieleni przydrożnej w ciągach głównych arterii miasta.

Na ten cel przeznaczono 125 tys. zł.

Na drogi krajowe

Radni podjęli też decyzję w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej oraz w obrębie Ronda Powstania Styczniowego.

Na mocy podjętej uchwały Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zapewni finansowanie ze środków własnych w kwocie 130 tys. zł. Kwota ta pochłonie m.in. obsadzenie sezonowe roślinami jednorocznymi i bylinami obu rond, obsadzenie krzewami i trawami ozdobnymi wysepek, czy pielęgnację zieleni wysepek.
źródło: JŁ/UM

Gmina wspiera drogi: powiatowe, wojewódzkie i krajowe

Nowe ulice w Ostrowcu Świętokrzyskim